Złożoność/wieloaspektwość okresu przejścia

4. Zachowania starzejących się mężczyzn w kontekście zdrowia

Jest to konceptualna recenzja podsumowująca bieżące badania dotyczące starszych mężczyzn i ich prozdrowotnych zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu hegemonicznej struktury męskości w całym okresie życia. Autorzy zastanawiają się, czy wskazania dotyczące męskości można zmodyfikować, aby umożliwić mężczyznom zmianę czynników uwłasnowolnienia / umieralności oraz osiągnąć zdrowsze i dłuższe życie.

Uwzględniono także przegląd badań dotyczących płci i edukacji zdrowotnej, mających na celu nakłonienie mężczyzn do przyjęcia bardziej efektywnych zachowań zdrowotnych lub praktyk zdrowotnych już na wcześniejszym etapie życia. Mając na uwadze, że aktualnie dużo uwagi poświęca się zdrowiu mężczyzn, ich większego ryzka zachorowalności i umieralności (także w młodszym wieku), a co za tym idzie, większe koszty opieki zdrowotnej, dlatego też etyczne i ekonomiczne implikacje tego przeglądu mogą okazać się przydatne (Peak & Gast, 2014).