Tematyka

 • Ogólne informacje o kursie

  O kursie

  Celem tego kierunek jest przedstawienie pracownikom socjalnym/aktywistom społecznym oraz członkom organizacji pozarządowych strategii/metod/technik usprawniania udziału starszych mężczyzn (60 lat i więcej) w życiu lokalnej społeczności a w szczególności, zachęcenia ich do socjalizacji, nieformalnego uczenia się oraz integracji z organizacjami, których głównym założeniem nie jest edukacja formalna osób starszych. Dlatego też w tym pakiecie proponowane są sposoby rozwijania oddolnych strategii na rzecz działań społecznych skierowanych do starszych mężczyzn oraz wskazywane są kierunki rozwoju dla organizacji społecznych. 


  Poza tym, celem prezentowanego kierunek jest podniesienie świadomości społecznej na temat izolacji (social isolation), która dotyka mężczyzn w wieku 60 plus; zaproponowania instytucjom/organizacjom rozwiązań na poziomie krajowym i lokalnym, aby potrafiły sobie radzić z problemem (auto) marginalizacji oraz wychodziły naprzeciw problemom związanym ze złym stanem zdrowia (psychicznego) starszych mężczyzn poprzez włączanie innowacji społecznych i alternatywnych rozwiązań. W założeniu ma też wspierać uczenie się, działanie i nawiązywanie kontaktów społecznych; upowszechnianie wyników badań poprzez zróżnicowane programy edukacyjne oraz dyskusje publiczne (z udziałem wszystkich pokoleń, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, edukacji dorosłych i polityki prospołecznej), w celu lepszego radzenia sobie z wzrastającym problemem jakim jest społeczne wyobcowanie w starzejących się społeczeństwach Europy. 


  Jak korzystać z tego kursu?
  • MODUŁ 1: Złożoność/wieloaspektwość okresu przejścia - kontekst emerytury i starzenia się

   Temat:

   W tym rozdziale uczestnicy zapoznają się z przejściem. Zmieniły się one w Unii Europejskiej w ostatnich dziesięcioleciach, podobnie jak wyższy wiek emerytalny.

   Cele:

   W tym rozdziale uczestnicy dowiedzą się o:

   • inne przejście do nowej długości życia,
   • znaczenie działań społecznościowych dla starszych mężczyzn,
   • czynniki wpływające na zdrowie starszych mężczyzn.

  • MODUŁ 2: ‘Nieobecne ciała’ i ‘niewidoczne’ życia

   Temat:

   Szereg badań potwierdziło niski wskaźnik włączenia mężczyzn w wieku 60 lat lub starszych w zorganizowanych programach edukacyjnych i innych zajęciach rekreacyjnych, co jest związane z jakością życia mężczyzn, którzy są gorzej niż mogą być. We współczesnej debacie na temat starzenia się mężczyźni często opisują w trzecim i czwartym etapie życia „nieobecne ciała” i „niewidzialne życie” (Fleming, 1999). W konsekwencji pojęcia takie jak starzenie się, seks społeczny i upośledzenie mogą być interpretowane i rozumiane przez badanie ciała w starszym wieku.

   Cele:

   Uczestnicy dowiedzą się o:

   • cechy zdrowia psychicznego mężczyzn w środowisku pracy,
   • wpływ utraty znaczenia tożsamości płciowych na dobrostan psychiczny mężczyzn,
   • Powody, dla których mężczyźni są tak wrażliwi w trzecim i czwartym etapie życia.
  • Moduł 3: Przedefiniowywanie męskości oraz tożsamości kulturowo – płciowej

   Temat:

   Increasingly, research shows that manhood is not easy to define, since gender-based practices change due to the influence of historical as well as social, political and economic structures. In addition, hegemonic masculinities are often based on stereotypes and structures that influence how men behave and how they think, and what they attach to the meaning of "being a man". In this chapter we will learn some stereotypes about men and find that manhood is becoming more inclusive, egalitarian, non-traditional, and active today.


   Cele:

   W tym rozdziale uczestnicy dowiedzą się o:

   • cechy społecznej budowy męskości
   • znaczenie terminu „kapitał społeczny”
   • stereotypy, które wpływają na myślenie i zachowanie mężczyzn

  • MODUŁ 4:Uczenie się w społeczności, działanie i przestrzenie

   Temat:

   W tym rozdziale dowiesz się o znaczeniu edukacji społecznościowej i uczenia się nieformalnego. Chociaż naukowcy często koncentrują się bardziej na formalnym niż nieformalnym uczeniu się, środowisko uczenia się może przy pomocy nieformalnego uczenia się dostarczać dość ważnych informacji, aw tym przypadku ludzie są zaangażowani w działania społeczności.

   Cele:

   W tym rozdziale uczestnicy dowiedzą się o:

   • znaczenie uczenia się przez społeczność,
   • rola edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego
   • stereotypy, które wpływają na myślenie i zachowanie mężczyzn,
   • możliwości angażowania starszych mężczyzn w programy społecznościowe,
   • związek między zdolnościami poznawczymi a starzeniem się.
   Instrukcje:

   Przeczytaj przygotowany materiał i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w materiałach.


  • Bibliografia

   Lista wszystkich źródeł cytowanych w materiałach.