Print bookPrint book

Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

Site: Old Guys Say Yes to Community
Course: Vanemate inimeste kaasamise edendamine
Book: Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid
Printed by: Guest user
Date: Friday, 24 May 2024, 10:17 PM

1. Kogukonnapõhine õpe, tegevus ja ruumid

„Kogukonnaharidus näitab meile mitteformaalse õppe olulisust. Teame, et liiga suur osa vanemast elanikkonnast kannatab puudust, kellel on seega madal organiseerituse tase ja nõrk seostamisvõime. Nendes tingimustes osalusprotsesside edendamisel tuleb tagada, et mitteformaalne õpe oleks pidev protsess. Isegi kui teadlased eelistavad sageli keskenduda formaalsetele õppevormidele, on oluline hulk olulisi detaile leitav mitteformaalsetest oludest, kus inimesed osalevad ühiskondlikus tegevuses. Nendes protsessides õpivad inimesed (Fragoso, 2014), kuidas end ülesannete jagamiseks organiseerida, kuidas otsida vajalikku teavet ning kuidas otsida organisatsioone ja sotsiaalseid partnereid, kelle kaudu saada rahastamisvõimalusi ja otsustusjõudu. Osalusprotsessides saavad inimesed teada, kuidas analüüsida oma valikuid ja võtta endale vastutus tehtud valikute eest. Lühidalt, mitteformaalsed õpiruumid on üliolulised, et kogukond parandaks oma organiseerituse taset. Mitteformaalsed õpiruumid soodustavad osalemist ja need avaksid uksed, et täiskasvanud saaksid iseseisvalt valida teed, mida peetakse oluliseks kogukonna tuleviku jaoks või tegevused, millel võib olla positiivne mõju nende elule” (Fragoso at al., 2014, 30).


Pildi autor Katja Goljat

„Mitteformaalne õppimine võib anda vanematele meestele mitmeid eeliseid, nagu Golding (2011a) selgelt demonstreerib. Mitte ainult konkreetsetes küsimustes, nagu tervishoid või meeste panus kogukonda, vaid ka seetõttu, et meestel näib olevat teistsugune õppimisviis võrreldes naistega. See erinev õppimisviis, mida Golding kirjeldab kui sotsiaalset, kohalikku ja situatsioonilist, võib lõppkokkuvõttes olla võti, kuidas võiks vähendada meessoost elanikkonna tõrjutust ajal, mil me ei peaks enam varjama tõsiasja, et vanemate meeste tõrjutust tajutakse juba paljudes erinevates riikides üle maailma (vt Golding, Mark ja Foley, 2014) “(Fragoso, al., 2014, 30).


2. Osalemine meestele suunatud kogukonnaprogrammides


Pildi autor: Eoin Carey

"Meestele suunatud kogukonnaprogrammid, mida iseloomustavad Meeste Garaažidega sarnased tunnused, võivad aidata meestel säilitada tähenduslikke sidemeid nende tegevuste ja rollidega, mida nad kogu eluea jooksul on arendanud. Lisaks on Meeste Garaažide põhimõtetele vastavatel programmidel suur potentsiaal suurendada vanemate meeste sotsiaalset seotust ja sotsiaalset kaasatust, edendades sellega kasvava vananeva elanikkonna tervist ja aktiivsena vananemist” (Reynolds, Mackenzie, Medved, ja Roger, 2015, 548).

Vaata videot (8 min) ja tuvasta põlvkondadevahelise oskuste ja teadmiste vahetuse eelised poiste ja vanemate meeste vahel.

Loe Seinalehe teisest numbrist artiklit 2.7 Sooküsimus: Mis keerab vanamehed käima? ja neljandast numbrist artiklit 4.4 Juhtimisnõu: kuidas saada Suureks Kuuriks.Ülesanne

Alateemaga "Osalemine meestele suunatud kogukonnaprogrammides" põhjalikumaks tutvumiseks loe läbi artikkel ‘4_1_Reynolds and other_2015_a male-oriented community programmes’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus esimene.3. Kodanikuaktiivsuse roll meeste tervisele ja heaolule

Norras kasvab teadlikkus vajadusest kaasata täiskasvanuid eriti vanemaid mehi kogukonda. Võimaluste loomine kodanikuühiskonnas osalemiseks hilisemas elus võib oluliselt mõjutada igapäevaelu ja tervise sotsiaalseid aspekte. Goth ja Småland (2014) läbiviidud uuringus vaadeldakse olulist, kuid mitte kuigi laialt väärtustatud meedet, mille abil saab edendada tervist ja võrdset kohtlemist tervise tagamisel. Poliitikate kaudu, mis hõlbustavad ja toetavad kogukonna osalemist rühmapõhises vabatahtlikus tegevuses, ilma ettekirjutusteta, kuidas täpselt. Selline poliitika on eriti oluline, kui see on suunatud suuremat sotsiaalset ebavõrdsust tunnetavate inimeste rühmadele.

Kognitiivsed võimed ja vananemine

Vananemise korral muutub kognitiivne funktsionaalsus, mõned võimed, mida inimene saab, teised kaotavad. Hilise vanuseperioodi jooksul on kognitiivsete võimete suurem kadu märkimisväärne. Hertzog, Kramer, Wilson ja Lindenberger (2009) eeldavad, et kognitiivsete võimete suurenemine ja hilisem langus sõltub suuremalt üksikisiku edukast kohanemisest ja aktiivsusest kogu nende eluea jooksul. Hilisemas eas täheldatakse olulisi individuaalset erinevust kognitiivse võimekuse osas. 

Me ei täpsusta, miks mõnedel inimestel on kognitiivsete võimete vähenemine suurem kui teistes. Kui edukas või ebaõnnestunud on inimese kognitiivne vananemine, sõltub paljudest bioloogilistest, psühholoogilistest ja sotsiaalsetest teguritest, mis on nende elu jooksul kokku puutunud. 

Vaata allolevat videot, et mõista peamisi valdkondi, mida kognitiivse vananemise protsess mõjutab:
Soovitus

Alateemaga "Kodanikuaktiivsuse roll meeste tervisele ja heaolule” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '4_2_Goth and Smaland 2014_The role of civic engagement for mens helath and wellbeing’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus teine.


4. Vanemad mehed õpivad usuliste ja poliitiliste sidemete kaudu

Artikkel poolt Formosa, Galea & Bonello (2014) näitab mitteformaalse õppimise mitmekesiseid vorme, kus tegevused toimuvad vanemate meeste jaoks, vanemate meestega ja nende kaasabil, ja mis ulatuvad kaugemale tavapärastest ja formaalsetest haridusvormidest. Informaalsetes õppimistingimustes ei koge vanemad mehed ekspertide õppekavamehhanisme, üleüldist professionaalsust, mandaate ja hindamist, neil on vabamad võimalused enda väljendamiseks, neil on võimalus õppida isejuhitud tegevustes või olla osa sotsiaalsetest ühendustest, mille liikmed on vanemad täiskasvanud, või õppida sotsiaalsete liikumistega seotud tegevustest. Käesolevas artiklis vaadeldakse kahte juhtumit, millele tuginedes näidatakse, kuidas vanemate meeste õppimine toimub sellistel avenüüdel, mida tavapäraselt ei peeta hariduslikeks, ja mille tulemusena saavutavad eeliseid nii vanemad mehed ise kui laiem ühiskond (Formosa, Galea & Bonello, 2014).


Pildi autor Katja Goljat


Soovitus

Alateemaga " Vanemad mehed õpivad usuliste ja poliitiliste sidemete kaudu” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '4_3_Formos et al_ 2014_Older men learning through religious and political affiliations’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus kolmas.


5. Head praktikad

Projekti raames oleme tuvastanud mitmeid häid praktikaid, kuidas on erinevate maade linnades ja külades vanemate meeste sotsiaalset kaasatust parandatud. Nende tutvustuste lõpus on Sulle küsimused, mis ka siin kohe ära toome, et saaksid tekste lugedes kohe kaasa mõelda.

Kas teie kogukonnas on tegevusi, kus osalevad inimesed ühest ja samast perekonnast?

Mida võiks teie kogukond teha vanemate meeste huvide paremaks tundmaõppimiseks, et saavutada nende meeste suurem kaasamine kogukonda?

Tuvastage autobiograafilised teosed, mis kirjeldavad mõne perekonna ajalugu ja kohaliku kogukonna ajalugu. Mõelge, kas teie organisatsioonis / kogukonnas on võimalust läbi viia seminare autobiograafilise ja loomingulise kirjutamise kohta või koostada näitusi (perekonna ajalugu, kohalik käsitöötraditsioone jne). Mõelge, millised teemad oleksid huvitavad vanematele meestele.

Nimetage oma kogukonnas kohad, kuhu vanemad inimesed tõenäoliselt läheksid, ja uurige, mille poolest on need kohad eripärased.

Kas teie kogukonnal on koht / programm / asutus, millel on teavet vanemate inimeste teenuste ja tegevuste kohta?

5.1. Peretraditsioonid
Portugalis tegutsevad muusikarühmitused, kuhu tavaliselt kuuluvad sama pere erinevate põlvkondade mehed (vanaisad, isad, pojad). Nad esinevad vana aasta õhtust jaanuari lõpuni, lauldes religioosseid laule. Valmistuvad nad nendeks sündmusteks aga terve aasta. See on taas näide põlvkondadevahelisest õppimisest, kus vanemaid liikmeid peetakse ekspertideks, kes õpetavad repertuaari noorematele, ning nad kõik teevad koostööd repertuaari kogumisel ja esinemiste ettevalmistamisel.

Allikas (portugali keeles):  Charola do Grupo Coral e Desportivo da Casa do Povo da Conceição de Faro.  


Ülesanne

Kas teie kogukonnas on tegevusi, kus osalevad inimesed ühest ja samast perekonnast?

5.2. Isiklike ja ühiskondlike huvide vastastikune seos

Kolm taimekasvatajate ühingut – Artiče, Slovenija ja Fruit – on Sloveenias tõestus, et vanem mees võib olla vägagi aktiivne kohalikus kogukonnas, kui ta saab tegutseda vastavalt oma huvialale ja ametioskustele. Ühenduste liikmetel on moodsad oskused, teadmised, nad kannavad ühiseid väärtusi ning näevad end oluliste inimestena kogukonna arengule kaasa aitamises. Nad on valmis genereerima ideid, valmistama ette plaane, arutama ja kaasotsustama oma kohaliku kogukonna arengu asjades.

Eestis osaleb vanemaid mehi maakondade põllumeeste ja talupidajate liitudes, kus toimub ka regulaarne koolitustegevus. Inseneride Liidu tegevus on meestel tööeas olnud olulisel kohal, kuid projektis "Old guys" tehtud intervjuude käigus selgus, et vähemalt Lõuna-Eestis on selle tegevus vanemate meeste jaoks katkenud. Mitmed vanemaealised mehed on leidnud mõtestatud tegevust Kaitseliidu kohalikus malevas. Kokkuvõttes võib aga öelda, et Eesti tööandjatel puudub nii emotsionaalne kui praktiline side oma pensioneerunud töötajatega ja see potentsiaal on kasutamata.

***
Allikas (sloveeni keeles):
Puuviljakasvatajate ühendus Artiče;  

Allikas inglise keeles: Rožman, K. (2016). The purpose of community education and learning in the case of three associations in the rural local community. Diploma thesis, Ljubljana: Faculty of Arts.


Ülesanne
Mida võiks teie kogukond teha vanemate meeste huvide paremaks tundmaõppimiseks, et saavutada nende meeste suurem kaasamine kogukonda?

5.3. Kui „üksik elulugu” on integreeritud „sotsiaalsesse maastikku”

Poolas viidi läbi huvitav projekt nimega ''Kodumuuseumid pereajaloost'', kust võtsid osa paljud mehed, sest neil paluti kirjeldada kohalikku ajalugu läbi oma pereajaloo. Esiteks õpetasid korraldajad kohalikele, kuidas koguda infot, joonistada sugupuid ja kuidas kasutada arhiivide internetibaase. Osalised said volituse hakata ''eksperdiks'' ja saada oma projekti juhtiks. Nad mitte ainult ei õppinud, kuidas näitust professionaalset kokku panna, vaid nad süvendasid ka oma arusaamist sellest, kui palju on nende ''üksik elulugu kaasatud koha sotsiaalsesse ajaloomaastikku''. Projekt aitas kaasa inimeste enesehinnangu kasvule ja seose tekkimisele iseenda ja koha vahel.

***

Allikad (kõik poola keeles) Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu (Silesian Genealogy Asocciation in Wrocław), Stowarzyszenie ‘Mrozowia’ (‘Mrozowia Association)

Ligus Z., O historiach rodzinnych i domowych muzeach na Dolnym Śląsku, ROBB+MAGGazin, Dolnośląski Magazyn Społeczno-Kulturalny, Rok 3, NR 1-2 (7-8). ISSN 2300 - 7230.


Ülesanne

Tuvasta autobiograafilised teosed, mis kirjeldavad mõne perekonna ajalugu ja teie kohaliku kogukonna ajalugu. Mõelge, kas teie organisatsioonis / kogukonnas on võimalust läbi viia seminare autobiograafilise ja loomingulise kirjutamise kohta või koostada näitusi (perekonna ajalugu, kohalik käsitöötraditsioone jne). Mõelge, millised teemad oleksid huvitavad vanematele meestele. 

5.4. Vanematele inimestele sõbralikud kohad

Me teame, et erinevad inimesed tunnevad end mugavalt erinevates kohtades. Me teame ka seda, et nooremad inimesed veedavad oma aega teistes kohtades kui vanemad inimesed. Nii et, kui me tahame kaasata vanemaid inimesi koduvälistesse tegevustesse, peame mõtlema kohtadele avalikus ruumis, mis on vanemate inimeste jaoks sõbralikud. Siin mõeldakse näiteks rahvamajadele, kultuuriasutustele, poodidele, apteegile, erinevatele ametiasutustele ja muudele institutsioonidele.Vaata vlogikanali "Vananemine algajatele" episoodi "Professionaalne vananeja kaubanduseksuses". 

 

Loe Seinalehe 6. numbrist artiklit 6.7 Lõbus ja uus treeningutrend üle 50aasta vanustele.

Loe Seinalehe 3. numbrist artiklit 3.8 Eakate festival või haigete festival?


Ülesanne

Nimetage oma kogukonnas kohad, kuhu vanemad inimesed tõenäoliselt läheksid, ja uurige, mille poolest on need kohad eripärased.

6. Võtame teise teema kokku

Oled jõudnud 4. teema materjalide läbivaatamisega lõpule. Kuidas edasi?

1. Kataloogis "Tegevused" on juhis "Loetle_probleemid ja anna soovitused" esimese kirjaliku töö tegemiseks. Sul tuleb oma arvutis ette valmistada kas Exceli või Word formaadis fail ja see siia keskkonda üles laadida. Kõik õppijad näevad kõikide teiste töid. Palun täida see ülesanne.

2. Vaata läbi kataloogis "Failid" projekti "Old guys" meeskonna koostatud probleemide ja nende lahenduste fail ning vaata, kas leiad midagi enda probleemide ja soovituste täienduseks (Fail: Soovitused teema 1 kohta projektis "Vanad semud").

3. Kataloogis "Tegevused" on teine kirjalik töö: "Arutelu_õpitu üle." See on foorum, mille algatuseks on esitatud mõned küsimused. Kirjuta oma arvamus, loe teiste arvamusi ja anna teistele tagasisidet.