Print bookPrint book

Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad

Site: Old Guys Say Yes to Community
Course: Vanemate inimeste kaasamise edendamine
Book: Teema 2. Nähtamatus. Alateemad ja head praktikad
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 4 June 2023, 4:11 PM

1. Sissejuhatus

Mehi, kes mõistavad elukestva õppe tähtsust ja kogukonnas aktiivse osalemise eeliseid, on kolmandas ja neljandas eluetapis oluliselt vähem kui naisi. Vanemate meeste madal osalus organiseeritud õppeprogrammides ja muudes vaba aja tegevustes ilmneb paljudest uuringutest (Merriam ja Kee, 2014; Schuller ja Desjardins, 2007; Tett ja Maclachlan, 2007), millest mitmed seostavad seda meeste elukvaliteediga. Meeste elukvaliteet on madalam neil, kellel on ümbruskonnas pakutavaid võimalusi vähem (Courtenay, 2000; Golding 2011a, 2011b; Oliffe ja Han, 2014). 

Uuringud näitavad ka, et vanemad mehed marginaliseerivad ennast ise, tõmbuvad eemale ja eralduvad ühiskonnast sagedamini kui seda teevad nende naissoost eakaaslased (McGivney, 2004; Williamson, 2011; Vandervoort, 2012; Holwerda et al., 2012); et nad on tõenäolisemalt üksinduses (Wang et al., 2002; Paúl ja Ribeiro, 2009); ning et nad sõltuvad üha enam oma abikaasadest ja elukaaslastest, seda nii emotsionaalselt kui sotsiaalselt, saades neilt vajadusel ka füüsilist hooldusabi (Vandervoort, 2012; Dettinger ja Clarkberg, 2002). Lisaks kirjeldab vananemise diskursus vanemaid mehi läbi „puuduvate kehade“ ja „nähtamatute elude“, mis tähendab, et vananemisel sugu (sh maskuliinsus) ja piiratud võimed (puue) on seotud ning järjekindlalt interpreteeritud ja mõistetud läbi kehaliste arengute vanemas eas (Fleming, 1999).

Ka erinevad statistilised andmed kinnitavad, et vanemad mehed on naistest vähem aktiivsed. Suurim lahknevus naiste ja meeste aktiivsuses Eurostati jälgitud riikides on Rootsis (14%), Taanis (9,9%), Soomes (7,7%), Islandil (7%), Eestis (5,5%) ja Prantsusmaal (4,9%) (Eurostat, 2017). Kuigi mehed on Horvaatias, Saksamaal, Türgis ja Šveitsis aktiivsemad kui naised, on erinevus tühine (0,2–0,6%) (Eurostat, 2017). Erinevust tuleks käsitleda küll kultuurilistest ja usulistest aspektidest, kuid peamiselt siiski soolise kapitali kaudu. Statistika näitab, et Sloveenias on aktiivsuse erinevus naiste kasuks 3% (Eurostat, 2017), samas meeste osalemine vananemisprogrammides on oluliselt piiratud: meeste osakaal Ljubljanas tegutsevates keskustes on 15%. Täiskasvanuhariduse keskusi ja väärikate ülikoole tajutakse valdavalt kui naisorganisatsioone, keda ka juhivad naised. Projekti teised partnerid jõudsid sarnastele järeldustele. Meeste mitteosalemise põhjused on muuhulgas õppeprogrammide ja läbiviijate feminiseerumine (Carragher ja Golding, 2015; Owens, 2000), negatiivsed varasemad koolikogemused (Mark ja Golding, 2012; McGivney, 1999, 2004), kognitiivse ja sotsiaalse kapitali nõrgenemine, mis on osa vananemisprotsessist ja mõjutab mehi rohkem kui naisi (Merriam ja Kee, 2014; Schuller ja Desjardins, 2007; Tett ja Maclachlan, 2007).

Arvestades toodud põhjusi, on oluline teada, miks on vanemad mehed paljudes riikides, sealhulgas Portugalis, Poolas, Eestis ja Sloveenias, ühiskonnaasjades osalejatena sisuliselt määratlemata (või välja jäetud). Vanemate meeste marginaliseerumise tagajärjed võivad olla dramaatilised. Meeste tõrjutus ja mitteaktiivsus kolmandas ja neljandas eluetapis mõjutavad oluliselt nende elukvaliteeti, kognitiivset ja vaimset kapitali (Golding, 2011a, 2011b, Foresight Mental Capital ja Wellbeing Project, 2008), emotsionaalset heaolul (Williamson, 2011) ja muidugi kõige olulisemalt nende (subjektiivset) tervist (Courtenay, 2000; Giles et al., 2005; Golden, Conroy ja Lawlor, 2009; Mark ja Golding, 2012; Schmidt-Hertha ja Rees , 2017). Ka paljud sotsiaalsed tegurid mõjutavad tervist. Projekti „Old guys“ partnerite ühine jõupingutus on suunata tähelepanu vanematele meestele, kelle soolised kogemused ja sotsiaalne elu erineb tulenevalt nii nende vanusest kui eelistustest võrreldes nooremate meestega.


2. Meeste vaimne tervis tööl ja väljaspool tööd

Men’s mental health in and out of work (Oliffe & Han, 2014)


Pilt kasutajalt Bernd Strohbach Dr. med. alates Pixabay

Meeste vaimne tervis on oluline teema, mis on seotud otseselt ja kaudselt kuludega, mida põhjustavad tööga seotud depressioon ja enesetapukäitumine. Kuigi kogukonna ja töökoha vaimse tervise edendamise algatused meestele on üldiselt heakskiitu leidnud, on programme ellu kutsutud vähe või pole nende mõju hinnatud ja neist piisavalt teavitatud. Ka on silmatorkav, et puuduvad soopõhised analüüsid, milles oleks üksikasjalikult kirjeldatud seoseid maskuliinsuse ja tööga seotud depressiooni ja enesetappude vahel, mille alusel oleks võimalik luua meestele vaimse tervise edendamise programme. 

Oliffe ja Han (2014) artiklis antakse ülevaade neljast omavahel seotud küsimusest: a) maskuliinsus ja meeste tervis, b) mehed ja töö, c) meeste tööga seotud depressioon ja enesetapud ning d) meeste vaimse tervise edendamine, arvestades nende erinevaid suhted tööga (sh töökohtade ebakindlus ja töötus).


Ülesanne

Alateemaga "Meeste vaimne tervis tööl ja väljaspool tööd " põhjalikumaks tutvumiseks loe läbi artikkel '2.1 Oliffe & Han (2014) Beyond workers compensations. Men’s mental health in and out of work', mille fail on Artiklite originaatektside loetelus esimene.


Mõtle

Kui teravalt on teie piirkonnas üleval vaimse tervise teema? Kes seda teemat üleval hoiab ja arutab?


Loe Seinalehest nr 6 Change Cycle™ meetodist, kuidas muutustega toime tulla: 6.2 ​Haigus ja kaotusvalu – kuidas muutustega toime tulla. Seinalehe samast numbrist võib lugeda ka näiteks vananemise mõtteviisi kohta: "vanus ei tulene vaid geenidest ja aastatest, vaid palju sõltub sellest, kuidas me oleme otsustanud elada. Oma eluga midagi ette võtta pole kunagi hilja". Vaata artikkel ​6.6 Kuldsete aastate võlu.

***

Vaadake Zdravko Kuhtat (video on sloveeni keeles), kes elab hoolekandeasutuse Hrastovecis (Sloveenia) turvalises keskkonnas. Zdravko võitleb iseendaga ja on hoolimata kõigist raskustest, millega ta oma elus silmitsi seisab, jätkuvalt loominguline.  Video sai Sloveenia täiskasvanuhariduse instituudilt (SIAE) õppe- ja teadmiste edendamise auhinna 2014 

 .

Kui teravalt on teie piirkonnas üleval vaimse tervise teema? Kes seda teemat üleval hoiab ja arutab? Vaadake videot (video on sloveeni keeles) "Läbi eneseusu võid ronida ükskõik millisesse mäkke", mis sai Sloveenia täiskasvanuhariduse instituudilt (SIAE) õppe- ja teadmiste edendamise auhinna 2014 .3. Vanadel meestel pole kohta?

No country for old men? (Gleibs, et al., 2011)

Flickr photo by Camilo Rueda López shared under a Creative Commons (BY) license


Teadusmaailm nagu ka hoolekandeasutused kalduvad vanemaid inimesi kohtlema kui ilma soota olendeid (Thompson, 1994; Silver, 2003). Sooline tasakaalustamatus ja soolise identiteedi eiramine võivad avaldada olulist mõju meeste psühholoogilisele heaolule ning sellele, kuidas nad endast mõtlevad ja end tajuvad (…)

Barefoot kolleegidega (2001) täheldasid, et meestel, kuid mitte naistel, on alates 60. eluaastast suurenenud mittesomaatilised depressioonisümptomid. Autorid selgitasid neid tulemusi sotsiaalsete rollide nihkumise kaudu ning läbi selle, et sotsiaalvõrgustiku liikmete kaotus võib olla meeste jaoks suurema mõjuga kui naistel (vt ka Moss & Moss, 2007) (Gleibs, et al., 2011).

Soovitus
Alateemaga "Vanadel meestel pole kohta?” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '2.2 Gleibs et al. (2011) No country for old men’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus teine.

4. Miks on vanemad mehed nii haavatavad?

Why are older men so vulnerable? (Canneto, 2015)

Analüüs seadis kahtluse alla erialases ja ilukirjanduses laialt levinud enesetapumüüdid, sealhulgas idee, et suhete kaotused (nt lesestumine) oleks justkui vanemate meeste enesetappude suhtes vähetähtsad. Samuti tõi töö esile sageli tähelepanuta jäänud faktid Euroopa päritolu vanemate meeste enesetappude kohta, sealhulgas asjaolu, et Euroopa päritolu vanemad mehed satuvad tegelikult harvemini sellistesse tingimustesse, mis suurendavad vanemate inimeste enesetapuriski: nt depressioon, kroonilised haigused ja funktsionaalsed puudused, rahalised raskused, lesestumine. 

Seetõttu ei selgita vananemisest tingitud raskused iseenesest Euroopa päritolu vanemate meeste enesetappe, nagu seda seostatakse vanematel naistel või rahvusvähemuste vanematel meestel. Paljude Euroopa päritolu vanemate meeste enesetapp tundub olevat vastuseks tavalise vananemise normaalsetele väljakutsetele ja kaotustele (Canneto, 2015, 15).

Soovitus

Alateemaga " Miks on vanemad mehed nii haavatavad?” põhjalikumaks tutvumiseks soovitame läbi lugeda artikli '2.3 Canetto (2015) Suicide’, mille fail on Artiklite originaatektside loetelus kolmas.

5. Head praktikad

Projekti raames oleme tuvastanud mitmeid häid praktikaid, kuidas on erinevate maade linnades ja külades vanemate meeste sotsiaalset kaasatust parandatud. Nende tutvustuste lõpus on Sulle küsimused, mis ka siin kohe ära toome, et saaksid tekste lugedes kohe kaasa mõelda.

Kui te mõtlete 60-aastastele ja vanematele inimestele oma kogukonnas, kas nad on oma eluga rahul? Kas näete, et nad on muutnud oma käitumist pensionil olles, võrreldes selle ajaga, kui nad tööl käisid? Mil moel? Millised on peamised põhjused, miks nad on rahulolematud, õnnetud?

Püüdke tuvastada riigis ja/või omavalitsuses neid algatusi, mis soodustavad kodanikuaktiivsust, kriitilist õppimist või avalikku dialoogi.

Kui mõtlete mõne vabatahtliku ühenduse peale oma kogukonnas, kas te ütleksite, et vanemad mehed osalevad seal peamiselt sotsiaalsete motiivide tõttu või on muid olulisemaid motiive?

Kuidas saavad teie piirkonna inimesed üksteisega tutvuda? Kuidas saavad vanemad inimesed kõikide teiste põlvkondade esindajatega tutvuda? Kas teate traditsioonilisi kunsti- ja käsitööviise, mida teie piirkonnas endiselt tehakse? Mis on selle kunsti- ja käsitöö viljelemise tähtsus tegijate jaoks?

Kas teie kogukonnal on vanematele täiskasvanutele mingeid laiaulatuslikke teenuseid ja tegevusi? Kui ei, siis kas see oleks vajalik? Kui jah, kas kasutajad on rahul?

Lülitage raadio sisse ja ajage pea püsti, proovige veidi tantsida ... Kuidas tundus?

5.1. Aktiivne kodanikuks olemine: pole õppimist väljaspool sotsiaalset elu


Pilt kasutajalt: Glorianne Portelli

Kriitilise kodaniku õpe (ECAC) on Malta projekt, mis põhineb arusaamal, et õppida ei saa väljaspool sotsiaalset keskkond ning oskus kriitiliselt „lugeda“ sotsiaalset ja majanduslikku reaalsust on kodaniku oluline pädevus. ECAC on järjest olulisem maailmas, mis muutub üha polariseeritumaks, ekspluateerivamaks, individualistlikumaks ja kultuuriliselt invasiivsemaks. ECAC esitab väljakutse ja avaldab vastuseisu monoliitsele mõtlemisele, mis on loodud üha standarditumaks muutuva haridusstsenaariumi abil, mida iseloomustavad ühtsed riikidevahelised ootused ja hindamismenetlused ning ülemaailmne kinnisidee professionaalsusest ja volituste omamise vajalikkusest. 

Muutusi ühiskonnas saavutatakse kogukondade abiga. Selleks tuleb meil vahetu dialoogi abil avada täiskasvanute refleksiivsuse potentsiaal. Kui me suudame seda teha, kujunevad aktiivsed kodanikud, kes suudavad oma kogukonda analüüsida, tõlgendada ja uueks arendada.

Hea näited Maltalt: Projekt kodanikuaktiivsuse kohta hilisemas elus (paigutatud Ħad-Dingli vallas, Malta läänerannikul), millest saab lugeda artiklist Borg, C. and Formosa, M. (2013). Active citizenship and late-life learning in the community. Lifelong learning in Europe, 2

Seinalehes nr 5 on ilmunud lugu sellest, kuidas Norras on vanemaealised koondunud võitlema kliimamuutuste vastu.  Üks osalistest selgitab: "Tänased eakad on elanud oma elu suurte muutuste maailmas, nii heade kui ka halbade. Me teame, et maailma saab veel kord muuta“. Loe 5.6 Eakad võitlevad kliimamuutuse vastu.

Ülesanne

Püüdke tuvastada riigis ja/või omavalitsuses neid algatusi, mis soodustavad kodanikuaktiivsust, kriitilist õppimist või avalikku dialoogi.


5.2. Elu tähendus: väärtuste ja käitumisviiside muutmine

Inimesed otsivad ikka elule tähendust ja seda leitakse väärtuste ja tegude kaudu, mille aluseks on olnud väärtused (armastus, sõprus, perekond, hobid, positiivsed suhted, haridus jne). Kuid väärtustel võivad erinevates eluetappides olla erinevad tähendused. Kui me ei suuda järgida olulisi väärtusi oma elus, ei suuda me elada loomingulist ja rahuldust pakkuvat elu. Peale väärtuste muutuvad eluea jooksul ka tegevused ja käitumine. Näib, et lisaks pereliikmetele on just kirg, looming ja huvialad need tähtsad asjad, mis võivad muuta vanemate inimeste elu tähendust.

Hea näide Poolast (University of Zielona Góra): Katarzyna Sygulska, Poczucie sensu życia osób starszych – refleksje z badań (The Meaning of Life of Seniors – Reflections from Research) - kokkuvõte on inglise keeles, täistekst poola keeles.


Ülesanne

Kui te mõtlete 60-aastastele ja vanematele inimestele oma kogukonnas, kas nad on oma eluga rahul? Kas näete, et nad on muutnud oma käitumist pensionil olles võrreldes selle ajaga, kui nad tööl käisid? Mil moel? Millised on peamised põhjused, miks nad on rahulolematud, õnnetud?

Kas Sul on soovitada näidismaterjali Eesti kohta või eesti keeles?


5.3. Sotsiaalne kapital

Kuigi paljud vanemad täiskasvanud ei osale organiseeritud hariduses ja õppimisvormides, on paljud neist seotud selliste organisatsioonidega kogukonnas, millel pole otseselt hariduslikke eesmärke. Nad osalevad seal enamasti sotsiaalsetel eesmärkidel.

Vabatahtlikud tuletõrjujad Zadobrova:


Pilt: PGD Zadobrova

Osaledes ühenduste ja organisatsioonide tegevuses, märkavad nad liikmeks olemise ja informaalse õppimise positiivset mõju, näiteks liikmete ja kohaliku kogukonna kui terviku paremaks muutuvat elukvaliteeti ja heaolu. See on viis, kuidas vanemad mehed tunnevad seotust, vajalikkusetunnet ja kasulikuks olemist, kohtudes regulaarselt teiste põlvkondadega, oma kohaliku kogukonna liikmetega.

Teema on lahti kirjutatud artiklis Jelenc Krašovec, S., Močilnikar, Š., and Radovan, M. (2016). Learning of Older Men in Voluntary Associations. International Scientific Researches Journal, 72 (9), 39-51.

Loe Seinalehes nr 3 ilmunud artiklit 3.7 Miks tasub teha tööd, mille eest ei maksta.

Eestis käib külaliikumise Kodukant eestvedamisel ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel pilootprojekt vanemaealiste vabatahtlike kaasamise süsteemi väljaarendamiseks. Vaata siit. Paljudes valdades on mehed priitahtlike pritsimeeste organisatsioonide liikmed. Vt siit. Paljud vanemad mehed töötavad kaasa ajalooklubides. Vt näiteks siit. Milliseid näiteid oskad Sina lisada?

***
Head näited Sloveeniast (sloveeni keeles): Voluntary firebrigade Zadobrova, Sneberje, Novo Polje ŠD Sloga Facebook; Sports Association Sloga; Sports Association Sokol Bežigrad Sokol Bezigrad.   


Ülesanne

Kui mõtlete mõne vabatahtliku ühenduse peale oma kogukonnas, kas te ütleksite, et vanemad mehed osalevad seal peamiselt sotsiaalsete motiivide tõttu või on muid olulisemaid motiive?

5.4. Sotsiaalvõrgustikud

Coimbra linnas Portugalis on vanemaealistele mõeldud töötoad, mille kaudu tahetakse edendada linna traditsioonilist kultuuri. Eesmärk on laiendada kunsti- ja käsitööpoodide traditsiooni. Sellised poed olid või on tavalised Portugali keskosas, iseäranis Coimbras. Töötoad aitavad kaasa vanemaealiste heaolu ja elukvaliteedi paranemisele, loovad põlvkondadevahelise suhtlemise võimalusi ning pakuvad keskkonda teadmiste ja kogemuste jagamiseks. Tegevus soodustavad vanemaealiste ja teiste vanuserühmade omavahelisi suhteid, et vältida sotsiaalset isolatsiooni ja suhtlusvõrgustiku kokku kuivamist.

Loe põlvkondadevahelisest koostööst Seinelehest 1. numbrist 1.3 Põlvkondade sünergia: Suvelaager vanavanematele ja lastelastele. Üheskoos tehtud esemetesse saab peita ühiseid saladusi. Millistesse sarnase põhimõttega tegevustesse saaks kutsuda vanemad mehed?  Kellele pakub põlvkondadevahelise koostöö ärgitamine huvi, saab ideid ka numbrist 5 5.7 Esimene suudlus.


***

Head näited Portugalist: Associação Nacional de Apoio ao Idoso (portugali keeles)  Oficina do idoso


Ülesanne

Kuidas saavad teie piirkonna inimesed üksteisega tutvuda? Kuidas saavad vanemad inimesed kõikide teiste põlvkondade esindajatega tutvuda? Kas teate traditsioonilisi kunsti- ja käsitööviise, mida teie piirkonnas endiselt tehakse? Mis on selle kunsti- ja käsitöö viljelemise tähtsus tegijate jaoks?


5.5. Isolatsiooni ja üksinduse vastu võitlemine

Lissabonist mitte kaugel, Amadoras võideldakse vanemaealiste isolatsiooni ja üksindusega peamiselt õppimisvõimaluste edendamise kaudu. Seal on loodud vanematele elanikele mõned programmid, millega liitudes on neil õigus kaupade ja teenuste allahindlustele, samuti tasuta kodusele arstiabile. Programmi liikmed saavad sõita erinevatesse kultuurilistesse või ajaloolistesse paikadesse; nad saavad kasutada häirenuputeenust; neile pakutakse koduse väikeremondi võimalust jmt.

Head näited Portugalist: AmaSénior – Serviço de Apoio aos Seniores (ava link, vaheta keel inglise keelele, pane otsingusse märksüna AmaSénior ja siis näed selle programmiga seotud tegevusi ja teenuseid). 

Ülesanne

Kas teie kogukonnal on vanematele täiskasvanutele mingeid laiaulatuslikke teenuseid ja tegevusi? Kui ei, siis kas see oleks vajalik? Kui jah, kas kasutajad on rahul?

5.6. Tantsujalad

Viiteid tantsimisele leiab juba varastest ajalooannaalidest ja võib öelda, et tantsu on peetud läbi ajaloo üheks nauditavamaks tegevuseks. Kaks endist võistlustantsijat alustasid Eestis enam kui kümme aastat tagasi ettevõtmisega, kus vanematele paaridele, kes on võimelised ja huvitatud tantsimisest, pakutakse võimalust kaks korda kuus kokku saada. Üritustele võetakse kaasa oma söök ja jook, koha peal müüdav on tavapärasest odavam. Korraldajad on ette valmistanud tantsumuusika programmi. Kõik see pakub palju lõbu ja vaheldust ning seetõttu sõidavad inimesed kokku kuni 100 km raadiusest. Nendel üritustel osalevad enamasti keskealised või vanemad inimesed.

Allikas: Kultuurikeskus Kaja veebilehtPealtnägija saatelõik sellest ettevõtmisest: 2015 (arhiivist peaks otsima välja ka lõigu aastast 2008, vt siit alates 05:15). Tartus korraldab vanemaealiste ühendus Kodukotus pühapäeviti Atlantises peotantsu pealelõunaid (kell 16.00-19.00) ning sama ühenduse Seeniormeeste Klubis harjutab kord nädalas kell 13 meeste line-tantsu trupp Riro Kangro eestvedamisel. 

Vaata Seinalehe 1. numbrist artiklit Espoo meeste rühmvõimlemise kohta 1.8 Meesvõimlemise hitid Tallinna turnipeol ning Seinalehe erilehte, kus tutvustatakse seenioritantsu eripärasid. Miks mehed pigem ei liitu seenioritantsijatega (ja ka rahvatantsijaid on meeste seas vähem kui naiste seas)? Mis on Espoo trupi tegevuses ja peotantsu üritustes sellist, mis (vanematele) meestele meeldib?


Ülesanne
Miks on regulaarsed peotantsuõhtud hea tegevusvorm just vanemate meeste jaoks? Millised põhimõtted kultuurikeskuse Kaja tantsuõhtutel on sellised, mis sobivad just vanemate meeste ühistegevuse põhimõteteks? 
Soovitus

Lülitage raadio sisse ja ajage pea püsti, proovige veidi tantsida ...  Kuidas tundus?


6. Kuidas edasi

Oled jõudnud 2. teema materjalide läbivaatamisega lõpule. Kuidas edasi?

1. Kataloogis "Tegevused" on juhis "Loetle probleemid ja anna soovitused" esimese kirjaliku töö tegemiseks. Sul tuleb oma arvutis ette valmistada kas Exceli või Word formaadis fail ja see siia keskkonda üles laadida. Kõik õppijad näevad kõikide teiste töid. Palun täida see ülesanne.

2. Vaata läbi kataloogis "Failid" projekti "Old guys" meeskonna koostatud probleemide ja nende lahenduste fail ning vaata, kas leiad midagi enda probleemide ja soovituste täienduseks (Fail: Soovitused teema 1 kohta projektis "Vanad semud").

3. Sul on võimalik enda teadmisi kontrollida, kui teed läbi lühikse valikvastustega testi (samuti kataloogis "Tegevused").

4. Kataloogis "Tegevused" on teine kirjalik töö: "Arutelu_õpitu üle." See on foorum, mille algatuseks on esitatud mõned küsimused. Kirjuta oma arvamus, loe teiste arvamusi ja anna teistele tagasisidet.